Impediment är vid stadsplanering en beteckning på icke exploaterade eller övergivna områden som lämnats nästan eller helt ovårdade. De är utmärkta livsmiljöer för bland annat många fågelarter. Många introducerade och invasiva arter, som till exempel rymt från trädgårdar, sprids och växer gärna på impediment.

1

2